Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o društvih (Ur.l. RS, št. 61/2006) je občni zbor Društva vinogradnikov Metlika dne 6. 3. 2009 sprejel prečiščeno besedilo statuta, ki se glasi:

 
 
 
S T A T U T
Društva vinogradnikov Metlika
 
 
l. SPLOŠNE DOLOČBE
 
1. člen
 

Društvo vinogradnikov Metlika (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, združenje vinogradnikov, ki se neposredno ukvarjajo z vinogradništvom.

Društvo deluje na območju občine Metlika.

 
 
2. člen
 

 Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Metliki, Mestni trg 24.

 
 
3. člen
 

Društvo ima svoj znak in štampiljko. Štampiljka je okrogle oblike, s premerom 3 cm in ima ob robu napis Društvo vinogradnikov Metlika, v sredini pa črki d in v in znak ženske, ki drži na glavi posodo z grozdjem.

 
 
4. člen
 

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju vinogradništva in prispevajo k razvoju društvene in sorodnih dejavnosti.

 
 
5. člen
 

Delo društva in njegovih organov je javno.

Društvo obvešča člane z objavljanjem vabil in sklepov na oglasni deski društva ali drugim krajevno običajnim načinom in s tem, da so zapisniki in drugo gradivo organov upravljanja društva dostopni in na vpogled vsem članom društva.

 

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference.

 

Na seje organov društva se lahko vabijo predstavniki sredstev javnega obveščanja, predstavniki zainteresiranih organov, organizacij, zadrug in drugi.

Društvo v lastnem ali drugem glasilu seznanja člane in druge občane o delu društva, objavlja strokovna navodila s področja vinogradništva in kletarstva, z razvojem in dosežki vinogradnikov na drugih vinorodnih območjih, organizaciji strokovnih in družabnih izletov in drugem.

Za javnost dela društva skrbi predsednik društva.

 
 
 
ll. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA
 
6. člen
 

Društvo v sodelovanju z drugimi vinogradniškimi društvi, kmetijskimi zadrugami, instituti in drugimi strokovnimi organizacijami pomaga pri razvoju in modernizaciji vinogradništva na območju društva s tem, da:

- skrbi za strokovno izobraževanje članov,

- spodbuja člane in druge h komasaciji vinorodnih površin, obnovi in modernizaciji vinogradov,

- spodbuja člane v celovito obnovo, obdelavo in vzgojo vinogradov,

- sodeluje pri pripravi programov razvoja vinogradništva in se zavzema za uresničevanje teh,

- spodbuja člane k sklepanju kooperativnih pogodb z zadrugami, vinsko kletjo,

- usklajuje medsebojne in skupne interese članov,

- se zavzema za tipiziranje in zaščito belokranjskih vin,

- spodbuja domačo proizvodnjo izvirnih in kvalitetnih trsnih cepljenk,

- predlaga in se zavzema za rok trgatve na posameznih ožjih vinorodnih okoliših,

- organizira vsako leto razstavo belokranjskih vin in razstavlja vzorce vin svojih članov na drugih razstavah,

- v sodelovanju s turističnimi in drugimi zainteresiranimi organizacijami sodeluje v pospeševanju razvoja kmečkega turizma, oživljanju tradicionalnih belokranjskih šeg in navad ter prireja druge prireditve v okrilju razstav in drugih priložnosti,

- sodeluje pri organizaciji vinskih cest v Beli krajini ter v sodelovanju z zainteresiranimi organizacijami v okrilju kmečkega turizma pri organiziranju prodaje belokranjskih vin,

- opravlja druge naloge v interesu belokranjskega vinogradništva,

- občasno nudi gostinske usluge.
 
 
lll. PROMOCIJA
 
7. člen
 

Društvo vsako leto organizira razstavo belokranjskih vin.

Društvo razstavlja vzorce vin svojih članov na drugih razstavah in prireditvah.

 
 
lV. ČLANSTVO
 
8. člen
 

Član društva lahko postane vsakdo, ki živi na območju občine Metlika ali ima vinograd na območju občine Metlika in je star najmanj 15 let ter se neposredno ukvarja z vinogradništvom. Tuji državljani so ob izpolnjevanju teh pogojev lahko člani društva.

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Društvo ima redne in častne člane.

 
9. člen
 

Častni član društva je lahko občan, ki ima velike zasluge za razvoj vinogradništva ali za uspešno delovanje društva.

Naslov častnega člana podeljuje občni zbor društva.

Občni zbor društva lahko članom društva, zunanjim sodelavcem, organom in organizacijam podeli priznanje za aktivno in uspešno delo v društvu, za sodelovanje ali za dosežene uspehe pri razvoju vinogradništva.

 
 
10. člen
 

Občan postane član društva, ko podpiše izjavo in se zaveže, da bo spoštoval statut in drug akte društva. O sprejemu v članstvo društva odloča upravni odbor društva.

 
 
11. člen
 

Občana vpiše v evidenco članov društva upravni odbor društva. 

 
 
12. člen
 

Član društva plačuje članarino in ima člansko izkaznico.

 
 
13. člen
 

Člani imajo enake pravice in dolžnosti, da:

- volijo in so voljeni v organe društva,

- sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,

- dajejo pobude, predloge in postavljajo vprašanja,

- razpolagajo s skupnimi sredstvi društva kot dobri gospodarji,

- sodelujejo pri organizaciji razstav in drugih prireditev v okviru društva,

- se strokovno izobražujejo in se udeležujejo izobraževalnih akcij,

- uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,

- so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančnim poslovanjem,

- aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,

- dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,

- prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva,

- varujejo ugled društva,

- uživajo popust in druge ugodnosti pri obisku prireditev, izletih in drugem ter pravice in dolžnosti na podlagi statuta in drugih predpisov.

 
 
14. člen
 

Pravice in dolžnosti članov društva so častne. Člani društva za svoje delo v organih društva ne prejemajo plačila.

V izjemnih primerih, ki jih določi upravni odbor društva, gre članom povračilo prevoznih in potnih stroškov.

 
15. člen
 
Članstvo v društvu preneha:
- s prostovoljnim izstopom
- s črtanjem
- z izključitvijo
- s smrtjo

Član prostovoljno izstopi iz društva tako, da poda pismeno ali ustno izjavo upravnemu odboru društva. Iz članstva se črta član, ki za več kot 2 leti ne plača članarine ali se je prenehal neposredno ukvarjati z vinogradništvom.

Člana se izključi iz društva, če grobo krši statut društva, če ne izvaja sklepov organov društva in če deluje proti interesom društva.

 
 
lV. ORGANI DRUŠTVA
 
16. člen
 
Organi društva so:
1. občni zbor
2. upravni odbor
3. nadzorni odbor
4. disciplinska komisija
 
 
17. člen
 
Občni zbor
 

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani.

 

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve na sklic. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa o zadevi, za katero je bil sklican.

 
18. člen
 

O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni z vabilom najmanj 8 dni pred sklicem.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.

Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

 
 
19. člen
 
Naloge občnega zbora:
 
- sklepa o dnevnem redu,

- sprejema in spreminja statut in druge akte društva,

- sprejema program dela društva,

- sprejema finančni načrt in zaključni račun,

- voli in razrešuje predsednika društva

- voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,

- odloča o višini članarine,

- odloča o pritožbah zoper sklepe organov društva,

- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,

- dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,

- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,

- sklepa o prenehanju društva,

- odloča o statusnih spremembah društva.

 

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

 
 
Upravni odbor
 
20. člen
 

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru.

Upravni odbor šteje 12 članov. Sestavljajo ga predsednik ter 11 članov, ki so enakomerno razporejeni iz vseh vinorodnih okolišev.

Mandatna doba članov upravnega odbora traja 2 leti.

Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno.

 
 
21. člen
 

Upravni odbor kot izvršilni organ opravlja naslednje naloge:

- na konstitutivni seji izmed svojih članov voli podpredsednika društva, tajnika in blagajnika,

- pripravi predlog temeljnega akta društva in predloge drugih aktov društva,

- pripravi predlog programa društva, finančnega in zaključnega računa društva,

- predlaga občnemu zboru program in finančni načrt vinske razstave in drugih večjih prireditev,

- predlaga redni in izredni sklic občnega zbora,

- izvaja finančni načrt in program dela društva,

- sodeluje z drugimi sorodnimi društvi, s kmetijskimi zadrugami in drugimi organizacijami zaradi usklajevanja nalog na področju razvoja in modernizacije vinogradništva,

- predlaga višino članarine,

- odloča o spremembi naslova in sedeža društva

- organizira strokovno izobraževanje članov,

- spodbuja člane k zavarovanju vinogradov,

- predlaga občnemu zboru predlog poslovnika in pravilnika o finančnem poslovanju društva,

- izvršuje sklepe občnega zbora,

- opravlja druga dela in naloge, ki izhajajo iz aktov društva in po sklepu ali pooblastilu občnega zbora,

- organizira letno srečanje članov, praviloma 1. nedeljo v avgustu,

- vodi evidenco članstva.
 
22. člen
 

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije.

Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor.

Člani komisije so lahko le člani društva.

Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

 
 
23. člen
 

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov.

Upravni odbor veljavne sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov.

 
 
24. člen
 
Predsednik društva:

- sklicuje in vodi seje upravnega odbora,

- skrbi za izvajanje sklepov, sprejetih na sejah občnega zbora in upravnega odbora,

- skrbi za javnost dela društva,

- je odredbodajalec za sredstva društva na podlagi finančnega načrta društva, sklepov občnega zbora in upravnega odbora društva,

- opravlja druge naloge, ki jih določa statut in drugi akti društva.

 
 
25. člen
 

Člani upravnega odbora so za svoje delo osebno odgovorni občemu zboru.

Zlasti so odgovorni za:

- izvrševanje sklepov občnega zbora,

- za redno in pravočasno obveščanje članov društva.

Če občni zbor pri obravnavanju dela upravnega odbora neugodno oceni njegovo delo ali delo posameznega njegovega člana, lahko občni zbor razreši upravni odbor ali posamezne njegove člane.

 
26. člen
 

Člani upravnega odbora so materialno odgovorni za škodo, ki nastane z izvršitvijo sklepa, sprejetega na njihov predlog, če so pri dajanju predlog prikrili ali vede dali neresnična obvestila občnemu zboru ali članom društva.

 
 
Nadzorni odbor
 
27. člen
 

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva.

Organi društva so dolžni dajati nadzornemu odboru podatke, ki so nujni za opravljanje kontrole.

 
28. člen
 

Če nadzorni odbor meni, da se s sklepom, drugim aktom ali z ukrepom občnega zbora kršijo pravice ali je prizadeta lastnina, opozori občni zbor.

 
 
29. člen
 

Nadzorni odbor o svojem delu obvešča občni zbor najmanj enkrat letno, ko občni zbor sprejema zaključni račun za prejšnje poslovno leto. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

 
30. člen
 

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor.

Nadzorni odbor na prvi seji izmed sebe izvoli predsednika.

Mandatna doba članov nadzornega odbora traja 2 leti.

Nadzorni odbor sprejema svoje sklepe na seji v prisotnosti vseh treh članov.

 
 
31. člen
 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati.

 
 
Disciplinska komisija
 
32. člen
 

Člane disciplinske komisije voli občni zbor. Mandatna doba disciplinske komisije je 2 leti. Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani in dva namestnika. Člani disciplinske komisije izmed sebe izvolijo predsednika.

 
33. člen
 

Disciplinska komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

 
 
 
34. člen
 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

- kršitve določb statuta,

- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,

- neizvrševanje sklepov organov društva,

- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

 
 
35. člen
 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

- opomin,
- javni opomin,
- izključitev.
 

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ.

 
 
Predsednik
 
36. člen
 

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 2 let.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

 
 
Tajnik društva
 
37. člen
 

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli upravni odbor za dobo 2 let. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru.

 
 
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
 
39. člen
 
Dohodki društva so:
- članarina,

- dohodki iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,

- darila in volila,
- prispevki donatorjev,
- javna sredstva,
- drugi dohodki.
 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

 
 
40. člen
 

Občni zbor razporeja dohodek društva z delovnim in finančnim načrtom za poslovno leto.

Finančni načrt je ovrednoten delovni načrt društva, ki se sme gibati v mejah predvidenih dohodkov, realizacija tega načrta pa je v mejah razpoložljivih finančnih sredstev.

 
41. člen
 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

 
 
Blagajnik
 
42. člen
 

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Delo blagajnika je javno.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

 
43. člen
 

Društvo ima svoj žiro račun pri pooblaščeni organizaciji za plačilni promet ali banki.

 
 
44. člen
 

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

 
 
45. člen
 

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.

 
 
 
46. člen
 

Društvo ima tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo.

Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

 
 
Vl. PRENEHANJE DRUŠTVA
 
47. člen
 
Društvo preneha:

- s sklepom občnega zbora društva z dvotretjinsko večino vseh članov občnega zbora društva,

- s spojitvijo ali pripojitvijo k drugemu društvu,

- po samem zakonu,
- če pade število članov pod 10.
 

V primeru prenehanja društva preide premoženje na drugo sorodno društvo, oz. na občino Metlika. Vsaka delitev premoženja med člane je nična. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

 
48. člen

Prečiščeno besedilo statuta obsega statut, sprejet na ustanovnem občnem zboru, 19. 3. 2000, spremembe in dopolnitve, sprejete na občnem zboru 18. 2. 2001 in spremembe in dopolnitve, sprejete na občnem zbor, 6. 3. 2009. Statut začne veljati takoj.

 
 
 
                                                                                                 Predsednik:

                                                                                              Martin Pečarič

                                                                                                          

          

  Domov - Predstavitev - Ocenjevanja - Povezave - Fotogalerija - Člani ponudniki - Kontakt - Prijava